Ankieta dla osób, które szkolimy


Nasi trenerzy (specjaliści psychiatrii i psychologii) szkolą różne grupy zawodowe. Uczestników szkolenia prosimy o wypełnienie ankiety, która pozwala nam zrozumieć, czy szkolenia są przydatne i jak możemy je ulepszać.

Ankietę wypełniamy trzy razy:

(1) przed szkoleniem; (2) tuż po szkoleniu; (3) po trzech miesiącach.


Wybierzcie Państwo swoją ankietę z listy poniżej.

Ankieta dla lekarzy, psychologów, psychoterapeutów,

innych specjalistów zdrowia psychicznego:

Ankieta

PRZED SZKOLENIEM

dla lekarzy, psychologów, psychoterapeutów, innych specjalistów zdrowia psychicznego.

Przed szkoleniem: https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_2izWeaA6caFyJ4W

================================================================================================

Ankieta

TUŻ PO SZKOLENIU

dla lekarzy, psychologów, psychoterapeutów, innych specjalistów zdrowia psychicznego.

Tuż po szkoleniu: https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_07DEvjdzqu3Ym9g

================================================================================================

Ankieta

PO TRZECH MIESIĄCACH

dla lekarzy, psychologów, psychoterapeutów, innych specjalistów zdrowia psychicznego.

Po trzech miesiącach: https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1Y78qkiZ8xepv4W

================================================================================================

Ankieta dla wszystkich pozostałych uczestników szkoleń:

Ankieta

PRZED SZKOLENIEM

dla wszystkich pozostałych uczestników szkoleń.

Przed szkoleniem: https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0UpBS3RYiUG3lUW

================================================================================================

Ankieta

TUŻ PO SZKOLENIU

dla wszystkich pozostałych uczestników szkoleń.

Tuż po szkoleniu: https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cTmy7t82YT0iSnI

================================================================================================

Ankieta

PO TRZECH MIESIĄCACH

dla wszystkich pozostałych uczestników szkoleń.

Po trzech miesiącach: https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_42w5JUgf9KIpDeK

================================================================================================

Informacje dla uczestników o projekcie i o badaniu:

EAAD-Best:

Dostosowanie i wdrożenie modelu najlepszych praktyk EAAD w celu poprawy opieki nad osobami chorymi na depresję i zapobiegania zachowaniom samobójczym w Europie


Arkusz informacyjny dla uczestników szkolenia

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu w ramach projektu EAAD-Best, którego celem jest jednoczesne zwalczanie depresji i zachowań samobójczych. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz o kontakt w razie niejasności.

Czym jest projekt EAAD-Best?

W Europie występują ogromne deficyty diagnostyczne i terapeutyczne w zakresie depresji i zapobiegania zachowaniom samobójczym. Oznacza to, że nie wszystkie osoby cierpiące na depresję i przejawiające zachowania samobójcze otrzymują niezbędne leczenie.

Projekt EAAD-Best stara się wypełnić tę lukę (deficyt), zwiększając liczbę leczonych osób cierpiących na depresję i wykazujących zachowania samobójcze. Niniejszy projekt jest szczególnie aktualny, biorąc pod uwagę nasilenie problemów ze zdrowiem psychicznym w związku ze skutkami pandemii COVID-19.

W jaki sposób EAAD-Best wypełni tę lukę?

::: Po raz pierwszy wdrożymy koncepcję interwencji 4-poziomowej European Alliance Against Depression Europejskiego Sojuszu Przeciwko Depresji (EAAD) w regionach Bułgarii, Estonii, Grecji, Włoch i Polski oraz w kolejnych regionach Węgier, Irlandii i Hiszpanii.

::: W każdym z tych państw będziemy promować ogólnokrajowe wykorzystanie internetowego narzędzia iFightDepression® przeznaczonego do samoleczenia dla pacjentów z depresją oraz, szerzej, strony informacyjnej iFightDepression®.

Projekt EAAD-Best ma również na celu zmniejszenie stygmatyzacji, poprawę świadomości zdrowotnej i zwiększenie liczby zachowań związanych z szukaniem pomocy. Więcej informacji o projekcie EAAD-Best na stronie: www.eaad-best.eu

Czym jest koncepcja interwencji 4-poziomowej EAAD?

To interwencja oparta na społeczności, obejmująca współpracę i działania na czterech różnych poziomach:

::: Poziom 1: szkolenie dla lekarzy pierwszego kontaktu i specjalistów ds. zdrowia psychicznego dotyczące rozpoznawania i leczenia depresji oraz badania tendencji samobójczych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej.

::: Poziom 2: kampanie uświadamiające w kontekście depresji przeznaczone dla ogółu społeczeństwa, mające na celu poszerzenie wiedzy na temat odpowiedniego leczenia depresji, zwalczanie stygmatyzujących postaw wobec depresji i zachęcanie do szukania pomocy.

::: Poziom 3: szkolenie dla facylitatorów społecznych, którzy pełnią rolę gatekeeperów mających na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat zaburzeń depresyjnych (np. farmaceuci, duchowni, policja, dziennikarze)

::: Poziom 4: działania wspierające dla pacjentów i grup wysokiego ryzyka oraz ich bliskich w celu zagwarantowania bezpośredniego dostępu do opieki nad chorymi na depresję i profesjonalnej pomocy w kryzysie samobójczym (np. tworzenie regionalnych grup samopomocy i telefonów zaufania).

Czym jest narzędzie iFightDepression®?

To kierowane, oparte na dowodach, internetowe narzędzie do samoleczenia bazujące na zasadach terapii poznawczo-behawioralnej. Przeznaczone jest dla osób z łagodną do umiarkowanej depresją w celu samodzielnego radzenia sobie z objawami depresji i promowania powrotu do zdrowia. Dostęp i wskazówki do Narzędzia zapewnia pracownik służby zdrowia (np. lekarz ogólny, psychiatra, psychoterapeuta), który został przeszkolony i jest w stanie udzielić Ci wskazówek. Narzędzie jest bezpłatne i obecnie dostępne w 14 językach.

Co bada projekt EAAD-Best?

W wybranych regionach państw biorących udział w projekcie (patrz powyżej) będą gromadzone dane z trzech grup w celu określenia czy interwencje przynoszą pożądany efekt. Jeżeli zdecydujesz się wziąć udział w niniejszym badaniu, należysz do jednej z dwóch grup szkolonych – 1) pracowników służby zdrowia lub 2) facylitatorów społecznych.

Ankieta zbada:

::: Zmianę nastawienia – Czy masz bardziej przychylne odczucia wobec tych zachowań?

::: Zmianę w postrzeganej kontroli zachowań – Czy czujesz, że posiadasz odpowiednią wiedzę i umiejętności do realizacji tych zachowań?

::: Zmianę zamiaru realizacji zachowań – Czy jesteś bardziej skłonny/-a do zastosowania tych zachowań w praktyce?

Co oznaczałby dla mnie udział w badaniu?

Zostaniesz zaproszony do wzięcia udziału w szkoleniu na temat depresji i samobójstw, które potrwa około 2 godzin. Zostaniesz poproszony o wypełnienie trzech ankiet – jednej przed, jednej bezpośrednio po i jednej po trzech miesiącach od zakończenia sesji szkoleniowej.

Jakie korzyści odniosę z udziału w tym badaniu?

Biorąc udział w niniejszym badaniu, przejdziesz bazujące na dowodach szkolenie na temat depresji i samobójstw. Szkolenie to zostało opracowane przez międzynarodowych ekspertów w ramach projektu EAAD-Best. Wypełniając ankiety pomożesz projektowi zmierzyć, czy skutecznie pomaga on osobom cierpiącym na depresję lub doświadczającym zachowań samobójczych.

W jaki sposób dane przekazane w ankiecie będą gromadzone i wykorzystywane?

Ankieta zostanie wypełniona głównie za pomocą narzędzia programowego online Qualtrics. Ankieta zgromadzi dane dotyczące Twojego kraju i zawodu, ale nie zgromadzi danych osobowych. Rezultaty zostaną poddawane analizie naukowej przez partnerów projektu EAAD-Best (patrz: https://eaad-best.eu/partners-teams/) w celu zrozumienia wpływu szkolenia.

Czy mój udział w projekcie będzie miał charakter poufny?

Tak, wszystkie dane wskazane w ankietach są anonimowe, unikalny kod identyfikacyjny (kraj zamieszkania, miesiąc i rok urodzenia) zostanie użyty do dopasowania twoich odpowiedzi do trzech ankiet. Nie gromadzimy żadnych danych osobowych.

Czy nadal mogę uczestniczyć w szkoleniu, jeśli nie wypełnię ankiety?

Tak, nadal możesz uczestniczyć w szkoleniu.

Kto organizuje i finansuje ten projekt?

Projekt jest prowadzony przez międzynarodowy zespół badawczy kierowany przez prof. Ulricha Hegerla, prezesa European Alliance Against Depression Europejskiego Sojuszu Przeciwko Depresji , międzynarodowej organizacji pozarządowej z siedzibą w Niemczech. Badania naukowe w Polsce będą prowadzone przez Piotra Toczyskiego , kierownika projektu badawczego z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Projekt finansowany jest z Trzeciego Programu Zdrowia Unii Europejskiej – Roczny Programu Prac na 2020 rok.

Przestrzeganie standardów etycznych badania

Numer referencyjny standardu etycznego dla niniejszego projektu to numer standardu etycznego otrzymany podczas udzielania zgody komisji etycznej. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub skarg dotyczących przestrzegania standardów etycznych niniejszego projektu badawczego, skontaktuj się z Prorektorem ds. Nauki w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej: naukapro@aps.edu.pl .

Oświadczenie o ochronie prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej reprezentowana przez Rektora z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 40, 02-353.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: odo@aps.edu.pl.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji rekrutacji na badania naukowe realizowane przez Akademię. Prowadzenie działalności naukowej jest jednym z podstawowych zadań statutowych Akademii, a organizacja rekrutacji na badania naukowe jest prawnie uzasadnionym interesem uczelni.

Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje, w tym dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego badania należy kierować do:

Piotr Toczyski, kierownik projektu badawczego

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

aliansprzeciwdepresji@aps.edu.pl


Informacja o ochronie danych

W Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej poważnie traktujemy Twoją prywatność. Wszelkie dane osobowe, które nam przekazujesz, będą traktowane z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i poufności, zgodnie z polskim i europejskim prawem o ochronie danych. Niniejsze powiadomienie zawiera szczegółowe informacje na temat gromadzonych przez nas danych, sposobu ich przetwarzania i podmiotów, którym je udostępniamy. Wyjaśnia również Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych.

Kim jesteśmy

W niniejszym Powiadomieniu pojęcia „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej będącego sponsorem badania. Więcej informacji o nas na naszej stronie internetowej: www.aps.edu.pl

Jak wykorzystamy Twoje dane osobowe

Korzystając z programu iFightDepression, Twoje dane (zwane również „danymi osobowymi”) będą gromadzone do celów badawczych wymienionych w powyższym Arkuszu informacyjnym. Dane osobowe to na przykład:

::: Informacje, które bezpośrednio Cię identyfikują (takie jak Twoje imię i nazwisko);

::: Twoja płeć i przedział wiekowy;

::: Twoje odpowiedzi na pytania dotyczące Twojego samopoczucia i objawów depresji;

::: Twoje odpowiedzi na pytania dotyczące Twoich oczekiwań w stosunku do narzędzia i zadowolenia z niego.

Dane osobowe zebrane w dowolnym momencie podczas badania będą ściśle poufne. Aby zapewnić poufność, dane generowane podczas badania są kodowane numerem, który pozwoli zidentyfikować Cię podczas badania. Każda osoba, która ma dostęp do Twoich niekodowanych danych (przechowywanych na serwerze EAAD – menedżerze narzędzia iFightDepression) objęta jest tajemnicą zawodową i obowiązkiem zachowania poufności. Prowadzący Cię lekarz ogólny/pracownik służby zdrowia będzie wiedział, że korzystasz z narzędzia iFightDepression.

Dane, które bezpośrednio Cię identyfikują, nie będą wykorzystywane do wyników badania. Jedynymi danymi, które bezpośrednio Cię identyfikują, będzie formularz zgody zawierający Twoje imię i nazwisko, który będzie przechowywany w innym miejscu niż Twoje dane. Lista lub „klucz” łączący Twój numer badania z Twoim imieniem i nazwiskiem będzie również bezpiecznie przechowywany (zamknięta szafka w pomieszczeniu z ograniczonym dostępem) przez zespół badawczy.

Kto będzie miał dostęp do moich danych osobowych?

Twoje niekodowane dane będą dostępne tylko dla zespołu badawczego. Rezultaty badania nie zostaną nigdzie przekazane, zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi badań naukowych.

Cel i podstawa prawna gromadzenia Twoich danych

Wszelkie dane osobowe przekazane nam przez Ciebie w trakcie niniejszego badania będą przetwarzane rzetelnie i zgodnie z prawem.

Dane osobowe zgromadzone podczas niniejszego badania oraz rezultaty badania mogą być prezentowane w celach naukowych. Jednak podczas ich prezentowania nigdy nie zostaniesz zidentyfikowany/-a indywidualnie. Twoja tożsamość nie zostanie ujawniona w żadnych raportach ani publikacjach. Zespół badawczy będzie wykorzystywał Twoje dane osobowe w zakresie określonym powyżej.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych pozwala nam przetwarzać Twoje dane, ponieważ wyraziłeś/-aś na to zgodę. Masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Dane osobowe zgromadzone podczas badania będą przechowywane przez okres co najmniej 5 lat po zakończeniu badania. Następnie mogą być przechowywane przez dalszy okres ze względów prawnych (np. zmienione obowiązki przechowywania) lub dłużej, jeśli jest to wymagane przez prawo.

Twoje prawa

::: Możesz poprosić badaczy o kopię swoich danych osobowych, abyś wiedział, jakie Twoje dane wykorzystujemy.

::: Możesz poprosić badaczy o poprawienie i/lub uaktualnienie niedokładnych lub niekompletnych informacji dotyczących Twojej osoby.

::: W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na udział w badaniu bez konieczności podania przyczyny zespołowi badawczemu. W takim przypadku nie będziesz już używać narzędzia, więc nie będą już gromadzone żadne dodatkowe dane. Wszelkie już zebrane dane osobowe mogą jednak nadal być wykorzystywane do celów badawczych.

::: Zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie bez konieczności podawania zespołowi badawczemu przyczyny. W takim przypadku Twoje dane osobowe zostaną usunięte z systemu, nie będą więc mogły być dalej wykorzystywane. Ponadto, nie musisz już korzystać z narzędzia, więc nie będą już zbierane dodatkowe dane.

::: Możesz poprosić badaczy o dostarczenie kopii Twoich danych osobowych w powszechnie stosowanej formie elektronicznej, która pozwala na udostępnienie danych dowolnej innej organizacji lub osobie, której chcesz udostępnić swoje dane.

Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, zgłoś swoje żądanie na adres: Piotr Grzybowski, adres e-mail odo@aps.edu.pl .

Pytania lub skargi

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego badania należy skontaktować się z Piotrem Toczyskim pod adresem ptoczyski@aps.edu.pl .

W razie jakichkolwiek skarg w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z: Piotr Grzybowski, Administrator Ochrony Danych Osobowych APS, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa, odo@aps.edu.pl

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje, w tym dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl